Pla de formació per a joves que vulguin aconseguir 100 habilitats de lideratge. El líder no neix ni es fa, es forja.

Punxa aquí per descarregar el calendari del segon trimestre.


El futur comença avui

Iniciativa, creativitat, confiança en un mateix, actitud positiva, responsabilitat, esperit d’equip… Són valors essencials tant per al desenvolupament personal i professional dels nostres joves, com per al progrés i creixement de la societat.

El Programa Leader 100 és un model desenvolupat per un grup de professors de l’IESE Business School, i que busca treballar 25 valors en joves d’entre 11 i 18 anys, mitjançant 100 competències.

Existeixen ja algunes experiències en la implantació d’aquest model, i alguns mitjans de comunicació ja s’han fet ressó.


La idea

El leader100 PROGRAM és un pla per a desenvolupar 100 habilitats personals, que componen les 25 competències bàsiques del lideratge.

L’objetiu fonamental és adquirir habilitats i coneixements que ajudin als nois a millorar les seves capacitats i a preparar-se per a les responsabilitats del futur.

Amb aquest programa els joves aprenen, d’una manera dinàmica i activa, a conèixer-se i a gestionar el seu talent, per viure i influir en la societat sense deixar-se arrossegar per modes o tendències que no els convinguin.

Al mateix temps ajuda a apreciar els valors fonamentals i els aspectes ètics amb més transcendència social.

Es tracta d’una preparació imprescindible per enfrontar-se al món que es trobaran en un futur no molt llunyà.

Pujar


Objetius

Reconèixer els errors i evitar les excuses

 • Reconèixer les meves errades i demanar perdó
 • Explicar les coses que he fet sense excuses

Coneixement d’un mateix

 • Com sóc? Conèixer les meves virtuts i els meus defectes
 • Em deixo conèixer amb senzillesa

Pujar


La dinàmica

“Facta, non verba”

Aquí és on radica l’eficàcia d’aquest programa.

La formació no l’entenem com a “rebre”. No es tracta simplement de transmetre uns valors sinó de generar uns hàbits d’acció.

Totes les activitats que acompanyen al leader100 PROGRAM van encaminades a cercar una proactivitat als participants.

Pujar


La metodologia

L’estratègia fonamental del leader100 PROGRAM és convertir la formació en un repte, de manera que cada participant es veu protagonista en aquest procés i s’implica personalment en el seu propi creixement.

El leader100 PROGRAM es divideix en 4 nivells esgraonats, de dos anys de durada cadascú:

 •  preleader 5è i 6è de Primària
 •  juniorleader 1r i 2n d’ESO
 •  seniorleader 3r i 4t d’ESO
 •  collegeleader 1r i 2n de Batxillerat

Any rera any es treballen les 25 competències bàsiques, tot incorporant nous objectius a cada nivell fins a assolir les 100 habilitats del programa.

Pujar


El model de lideratge

Hi ha tres dimensions del lideratge bàsiques:

 • domini i coneixement de l’entorn
 • capacitat de relacions interpersonals
 • coneixement i domini propi

La finalitat del leader100 PROGRAM és el creixement de la persona; això s’aconsegueix per mitjà del desenvolupament de les habilitats de lideratge.

El lideratge significa orientació, rumb, avançar. Les 25 competències són com els músculs que s’han de desenvolupar i mantenir per tal d’aconseguir els 100 objectius del programa.

Les 25 competències són hàbits operatius efectius i han de desenvolupar-se coordinadament per a que la persona assoleixi una formació integral.

Pujar


El mapa de lideratge

1a Dimensió | Gestió de l’entorn

 • 1. mentalitat oberta
 • 2. solidaritat
 • 3. sobrietat
 • 4. valentia
 • 5. influència
 • 6. ciutadania

2a Dimensió | Gestió interpersonal

 • 7. comunicació
 • 8. amistat
 • 9. professionalitat
 • 10. treball en equip
 • 11. sinceritat
 • 12. generositat

3a Dimensió | Gestió personal Externa

Capacitat d’iniciativa

 • 13. creativitat
 • 14. optimisme
 • 15. ideals

Maduresa

 • 16. ordre
 • 17. estudi
 • 18. responsabilitat Interna
3a Dimensió | Gestió personal Interna

Caràcter

 • 19. criteri
 • 20. fortalesa
 • 21. intel·ligència emocional
 • 22. integritat

Món interior

 • 23. millora personal
 • 24. sentit trascendent
 • 25. obertura als altres

Pujar


Les 100 habilitats

 •  preleader 5è i 6è de Primària
 •  juniorleader 1r i 2n d’ESO
 •  seniorleader 3r i 4t d’ESO
 •  collegeleader 1r i 2n de Batxillerat

1a Dimensió | Gestió de l’entorn

1. Mentalitat oberta

 • 1.  Coneixement de la natura: itineraris mediambientals.
 • 2.  Hàbit de lectura.
 • 3.  Capacitat cultural i de conèixer la realitat que ens envolta.
 • 4.  Coneixement de les carreres i orientació universitària.

2. Solidaritat

 • 5.  Participar en accions solidàries.
 • 6.  Emprendre activament campanyes d’ajuda humanitària.
 • 7.  Conèixer els problemes socials actuals: pobresa, solitud, malaltia…
 • 8.  Conviure en un entorn de cooperació social.

3. Sobrietat

 • 9.  Cuidar els mitjans materials propis i aliens.
 • 10.  Moderació en l’ús d’aparells electrònics.
 • 11.  Comptabilitzar despeses personals i desprendre’s d’allò que és superflu.
 • 12.  Corresponsabilitat amb la família per a les despeses.

4. Valentia

 • 13.  Parlar amb pares i tutors del que costa o fa vergonya.
 • 14.  Participar activament a classe i resoldre dubtes amb el professor.
 • 15.  Actuar en públic: teatre, cançons, acudits, etc.
 • 16.  Defendre grups minoritaris atacats.

5. Influència

 • 17.  Coneixement i utilització de mitjans de comunicació i oci.
 • 18.  Influir positivament en els amics i en l’ambient.
 • 19.  Realitzar accions per a intervenir en els mitjans de comunicació.
 • 20.  Lectura i anàlisi crític de la premsa diària i publicitat.

6. Ciutadania

 • 21.  Correcció en el parlar i elegància en la manera de vestir.
 • 22.  Coneixement dels Drets Humans.
 • 23.  Apreciar el valor de l’autèntic pluralisme.
 • 24.  Exercir la responsabilitat ciutadana en la societat civil.

2a Dimensió | Gestió interpersonal

7. Comunicació

 • 25.  Practicar les regles elementals de la comunicació interpersonal.
 • 26.  Aprendre a redactar.
 • 27.  Practicar el debat i l’exposició en públic.
 • 28.  Conèixer i practicar els diferents llenguatges: ràdio, TV, premsa escrita, cine.

8. Amistat

 • 29.  Donar a conèixer i compartir el que hom fa.
 • 30.  Créixer en nombre d’amics i aprendre a tractar a tots.
 • 31.  Moderar el caràcter: ser afable, parlar bé dels altres.
 • 32.  Aprofundir en la amistat.

9. Professionalitat

 • 33.  Obtenir bones qualificacions en totes les matèries.
 • 34.  Fer i acabar bé les coses.
 • 35.  Gestionar la realització de projectes.
 • 36.  Aprendre i col-laborar amb persones de reconegut prestigi professional.

10. Treball en equip

 • 37.  Aprendre a participar en treballs d’equip.
 • 38.  Contribuir activament en la planificació dels projectes d’equip.
 • 39.  Aprendre la negociació constructiva per arribar a acords.
 • 40.  Aprendre a treballar de manera interdependent.

11. Sinceritat

 • 41.  Reconèixer els errors i evitar les excuses.
 • 42.  Autoconeixement.
 • 43.  Dir la veritat i ser transparent.
 • 44.  Buscar i defendre sempre la veritat.

12. Generositat

 • 45.  Tenir detalls de servei amb els altres.
 • 46.  Aprendre a dedicar temps als altres.
 • 47.  Ajudar a iniciatives socials i a persones desfavorides.
 • 48.  Implicar-se en projectes d’importància.

3a Dimensió | Gestió personal Externa

Capacitat d’iniciativa

13. Creativitat

 • 49.  Proposar suggeriments de millora.
 • 50.  Realitzar activitats que fomentin la creativitat: relats, invents, etc.
 • 51.  Resoldre situacions complexes utilitzant el mètode del cas.
 • 52.  Conèixer i col·laborar amb persones, idees i empreses creatives i innovadores.

14. Optimisme

 • 53.  Felicitar en els èxits i acompanyar en els fracassos.
 • 54.  Buscar el vessant positiu de les coses.
 • 55.  Esperit esportiu.
 • 56.  Generar una autoestima fonamentada.

15. Ideals

 • 57.  Plantejar-se fites a mig i llarg termini.
 • 58.  Desenvolupar el coneixement d’idiomes.
 • 59.  Compartir els problemes d’altres.
 • 60.  Involucrar-se en el foment de la pau entre grups i pobles.

Maduresa 

16. Ordre 

 • 61.  Desenvolupament de l’ordre material.
 • 62.  Compliment de l’horari.
 • 63.  Desenvolupar l’hàbit de la planificació personal.
 • 64.  Establir prioritats: diferenciar entre urgent i important.

17. Estudi

 • 65.  Aprofitament de les classes.
 • 66.  Assolir hàbit d’estudi.
 • 67.  Desenvolupament de tècniques d’estudi avançades.
 • 68.  Aprofundir i ampliar les matèries.

18. Responsabilitat

 • 69.  Complir els compromisos.
 • 70.  Tenir encàrrecs materials i respondre d’ells.
 • 71.  Tenir encàrrecs d’atenció de persones i saber-ne respondre.
 • 72.  Aprendre a manar, dirigir i delegar treball.

Interna

Caràcter

19. Criteri

 • 73.  Aprendre a distingir el bé del mal.
 • 74.  Aprendre a buscar i rebre consell de les coses.
 • 75.  Anàlisi crític de modes, corrents i tendències socials.
 • 76.  Formar-se una opinió pròpia en qüestions fonamentals.

20. Fortalesa

 • 77.  Paciència per a superar les diferents dificultats i capricis.
 • 78.  Voluntat per a superar la comoditat, mandra o desig de no patir.
 • 79.  Constància per a aguantar un esforç continuat.
 • 80.  Aprendre a descansar aprofitant el temps.

21. Intel·ligència emocional

 • 81.  Automotivació.
 • 82.  Conèixer les emocions i canvis d’ànim en un mateix i els demés.
 • 83.  Sexualitat, afectivitat i amor.
 • 84.  Nuviatge i família.

22. Integritat

 • 85.  Acceptar i complir normatives en jocs, esports i vida social.
 • 86.  Respecte i obediència: reconèixer els drets dels altres.
 • 87.  Saber perdonar i aprendre a demanar disculpes.
 • 88.  Reflexionar en els motius de l’obrar personal.

Món interior

23. Millora personal

 • 89.  Complir els plans personals de millora.
 • 90.  Desenvolupament de l’autocrítica.
 • 91.  Tenir i aprofitar la direcció espiritual.
 • 92.  Atendre amb profit els recessos mensuals i cursos de recés.

24. Sentit trascendent

 • 93.  Sentir-se i viure com a fill de Déu.
 • 94.  Elaborar un pla de pràctiques de tracte amb Déu.
 • 95.  Desenvolupar una relació personal amb Déu.
 • 96.  Dissenyar i seguir un pla de formació antropològic i ètic.

25. Obertura als altres

 • 97.  Compartir experiències.
 • 98.  Aprendre a dialogar sobre experiències personals amb naturalitat.
 • 99.  Buscar la felicitat dels altres.
 • 100.  Desenvolupar l’empatia.

Pujar


El seguiment i control

TUTORIA

Tots els participants del leader100 PROGRAM compten amb un PRECEPTOR personal.

Cada noi ha de fer una AUTOAVALUACIÓ trimestral amb el PRECEPTOR de com està complint els objectius específics del seu nivell.

Amb els resultats del diagnòstic personal i del PRECEPTOR es confecciona una valoració conjunta que reflexarà la marxa del participant en el programa.

Al mateix temps el noi realitzarà un pla de millora que el PRECEPTOR seguirà quinzenal o setmanalment.

ENTREVISTES AMB ELS PARES I ASSESORAMENT

Amb aquesta metodologia es facilita el contingut de les entrevistes amb els pares del noi que tindran, com a mínim, una freqüència trimestral.

Per als pares, als que els interessi, el leader100 PROGRAM compta també amb activitats d’assesorament i de formació contínua per a pares.

Pujar


L’estudi dirigit

L’activitat reina del programa

L’estudi dirigit és l’activitat reina del leader100 PROGRAM perquè és un mitjà idoni per al desenvolupament de la personalitat i estimula múltiples competències i valors humans.

La constància, el valor del silenci, la concentració, l’ordre, la puntualitat, finalitzar les tasques, afany de superar les dificultats.

Es tracta, doncs, no de treure bones notes, que sens dubte s’aconseguiran, sinó d’aprendre a estudiar i aconseguir hàbits de treball per al futur.

A l’activitat d’estudi dirigit els nois aprenen que l’èxit només està per davant del treball en els diccionaris.

L’estudi està enfocat a aconseguir una autonomia dels nois en el procés d’aprenentatge. Que ells mateixos prioritzin fites, dominin el seu temps, controlin el seu esforç i acabin les feines.

Pujar


Les activitats complementàries

Algunes activitats que acompanyen al Programa i que desenvolupen les habilitats.

 • CURSOS D’IDIOMES
 • CONGRESSOS INTERNACIONALS
 • ITINERARIS MEDIAMBIENTALS
 • VISITES A MUSEUS
 • VISITA A INSTITUCIONS CIVILS
 • CINEFÓRUMS
 • AULES DE DEBAT
 • CURS DE TÈCNIQUES D’ESTUDI
 • COMPETICIONS ESPORTIVES
 • CONCURSOS CULTURALS
 • CURS DE BONES MANERES
 • JOVES EMPRENEDORS
 • AULA DE MÚSICA
 • LLIBRÓMETRE
 • CURS D’ORATORIA I ESCRIPTURA
 • CONCURS DE GUIONS
 • REALITZACIÓ DE CURTMETRATGES
 • FESTIVALS DE CINEMA INTERNACIONALS
 • CURS D’INTERNET I NOVES TECNOLOGIES
 • FESTIVALS MUSICALS I D’HUMOR
 • ATENCIÓ DE GENT GRAN
 • CAMPANYA “CAP NEN SENSE REIS”
 • CURS DE FORMACIÓ PER A CATEQUISTES
 • CURSOS DE RECÉS ESPIRITUAL
 • CURS D’ORIENTACIÓ UNIVERSITÀRIA
 • TERTULIES-COLOQUI AMB PROFESSIONALS
 • PROGRAMA ESTUDI EFICAÇ
 • ATENCIÓ A DISCAPACITATS
 • CAMPS DE TREBALL
 • HOBBIES I MANUALITATS
 • MEETING POINTS
 • CAMPAMENTS MEDIAMBIENTALS
 • CONVIVÈNCIES A ESPANYA I A L’ESTRANGER
 • MÀSTER EN MITJANS DE COMUNICACIÓ
 • JOVES CIENTÍFICS
 • GYMKAMES
 • RECERCA DEL TRESOR
 • OLIMPIADES CULTURALS I ESPORTIVES
 • PROGRAMA MANAGER
 • WORKSHOPS
 • YOUNG SUMMER COURSE
 • CURS DE PUBLICITAT
 • CICLE DE QÜESTIONS ACTUALS
 • CAMPUS DE FUTBOL
 • CURS DE VELA
 • MEETINGS INTERCLUBS
 • ACAMPADES ITINERANTS
 • JORNADES UNIVERSITÀRIES
 • JORNADES HUMANÍSTIQUES
 • CAMÍ DE SANTIAGO
 • CURSOS D’INFORMÀTICA
 • REALITZACIÓ DE PÀGINES WEB
 • CURS DE JOVES PERIODISTES
 • CONFECCIÓ D’UNA REVISTA
 • EXPOSICIÓ DE TREBALLS
 • SIMULACIONS DE JUDICIS
 • RESOLUCIÓ DE CASOS PRÀCTICS
 • VISITA A CIUTATS EUROPEES
 • PROCÉS DE LA PRESA DE DECISIONS
 • TÈCNIQUES DE PLANIFICACIÓ I TIMING
 • ATENCIÓ DE NENS MALALTS
 • CONCURS DE FOTOGRAFIA
 • BRICOLATGE I ELECTRICITAT
 • LLIBREFÓRUMS
 • DISSENY GRÀFIC
 • ANÀLISI DE DOCUMENTALS

Pujar